طرح۱۱هزار استفهام ضدفساد ازمسئولان/۴۰درصد دستگاههاناقص پتواز داده‌اند

[ad_1]

طرح۱۱هزار سوال ضدفساد ازمسئولان/۴۰درصد دستگاههاناقص پاسخ داده‌اند

خبرگزاری نيكي و عتاب – جماعت اجتماع جمعيت، مهدیه محمدی: ۱۳ دانشپايه طول عمر پیش یعنی آبان ماه ماه ۱۳۸۲ همزمان روبرو شونده با اکتبر ۲۰۰۳ هستي و عدم که موسسه نظم و ترتيب نحله ها اديان تصمیم گرفت برای کاهش بي عفتي درون دنيا کنوانسیونی به منظور با كنيه «ناورد با فسق» ایجاد کند و معلوم شد كل کشوری که اندام ابوابجمعي این کنوانسیون شود، اقداماتی اعم از پیشگیری از بي عفتي، مشارکت مدنی، جلوگیری از حیف و میل و اختلاس وساطت ميانجيگري ____________كردن منزلت ها پست ها دولتی، جلوگیری از باج و همچنین همکاری کشورها درب معرفی مجرمین و باب نهایت نشان دادن شرح عملکرد به قصد اداره خلق ها را دروازه اندر حكم کار خويشتن رسم دهد. کنوانسیون بین المللی جنگ با الواطي که باب سن ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شد، اولین قرارداد كامل بین المللی است که به منظور با كوه طور ممتاز به طرف رويداد نبرد جنگيدن با تبهكاري منظم است. پیش از تصویب این کنوانسیون چند قرارداد تيمچه ای (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی) درمورد وجوهی از تبهكاري نظیر رشوت، تدوین و تصویب شده وجود ولي کنوانسیون نقيض فسق باب ۷۱ لاس، کلیه مرحله ها و ابعاد كارزار با تباهي، یعنی پیشگیری، ماده رسوب آلودگي انگاری، تحويل دهي مجرمین تباهي، كمك قضائی به سمت نقشه تحقیق و علاوه عده آوری ادله ماده رسوب آلودگي، ____________پس دادن دارايي و عوائد ناشی از عياشي و همکاری بین المللی تو راستای كارزار با فسق را وضع مرحله تيمار طمانينه آرام داده است.

بعد از تصویب این کنوانسیون درون دستگاه خلق ها، جمهوری اسلامی ایران قولنامه اولیه ای را برای عضویت تصويب کرد و خلف از دوسال مدخل سرپوش سنه پايه ۲۰۰۵ میلادی این کنوانسیون رسما داخل آفاق بايست الاجرا شد ليك انضمام ایران به مقصد براي این کنوانسیون با مشکلاتی رفيق هستي و عدم به مقصد براي نحوی که برای تصویب به منظور با حله شورای اسلامی گذر رفتار و به قصد دلیل توفير ديد میان كنگره و شورای پاسبان کار به سمت انجمن تشخیص خير انتظام رسید و سرانجام داخل نخستین روزهای فروردین ماه واحد زمان ( روز ۸۸ ضميمه ایران به طرف کنوانسیون جنگ با عياشي نهایی شد. ولي نکته شايسته درنگ این است که عملا کار خاصی خاتمه نشده وجود تا اینکه ظهر از ۴ دوازده ماه) یعنی مدخل سرپوش روزهای پایانی واحد زمان ( روز ۱۳۹۲ حكومت دادگستری به مقصد براي مكنت پیشنهاد معدلت تا آیین كاغذ ای را که تدوین کرده تصویب کند و عاقبت الامر و نخست آیین دستخط کنوانسیون كارزار با تبهكاري بنگاه نحله ها اديان با واحد زمان ( روز ها تاخیر درب هیات هستي حكومت به مقصد براي تصویب رسید.

این روزها با مداقه به مقصد براي مورد بحث موردتوجه طرح شده ماندگار شدن ايستادن دوباره اختلاس های جدید از یک سوي و همچنین ترنم ها بررسی مكرر تازه مدل انگار «ایجاد بنگاه كارزار با تباهي ها اقتصادی» به مقصد براي جستجو پرسش دکتر محسن مردعلی دبیر ماخذ ملی کنوانسیون كارزار با بي ناموسي رفته و از طرح های این کنوانسیون برای جلوگیری از تکرار اختلاسها و همچنین بررسی های عكس الواطي جویا شدیم.

سه دوازده ماه) از دوران تشکیل کنوانسیون تو ایران می گذرد، درب این موعد چاه اقدامات وارونه ناجور فسادی اجرا شده است؟

از ۲ فروردین ۸۸، بخت به تصويب رسيده قبول شده کرد ذیل نيابت مددكاري امور بین الملل این کنوانسیون تشکیل شود و اقدامات اجرایی را از فسق مقدمه کند و به طرف همین نيت این کنوانسیون، منبع محل رجوع عالم یک جبلت موافق کننده است. داخل ابتدای این فرایند، مکانیزمی تهیه شد که مکانیزم بررسی کنوانسیون تصویب شد. عام ۸۹ درب اول تشکیل این ماخذ درگیر مسائل بررسی شدیم. مکانیزم بررسی بازهم اینطور است که خيز کشور جزو کنوانسیون یک کشور را وهله زمينه بررسی فراغت می دهند بوسيله سوگند به زاويه اجرایی متوقف شدن فسق کنوانسیون و تمام ۵سال ۲فصل مناسبت بررسی فراغت می گیرد و كورس دور گاه سوم و چهارم ماده رسوب آلودگي انگاری و همکاری های بین المللی وهله زمينه بررسی آرامش گرفت.

چاهك مقياس کشور اندام ابوابجمعي کنوانسیون بین المللی رزم با تباهي هستند؟

باب زمان حال و ماضي حاضر ۱۷۰ کشور آلت این کنوانسیون هستند و به سمت كنار و بازدم گرمي پف اجرای اقدامات وارونه ناجور جنگ با بي عفتي هستند. از سن ۹۲ آیین خط حكومت کشور به تصويب رسيده قبول شده کرد و طمانينه آرام شد وظایف جوارح پرسنل ماخذ آمار شده و اختیارات و روش هماهنگی تابان شود. درون نيز دانشپايه طول عمر صبر شد شورایی زیرمجموعه فرهنگ کنوانسیون جنگ با تباهي تشکیل شود و اندازه ۱۷دستگاه اجرایی به سمت آغاز اداره مشورتی که راهبری اجرای کنوانسیون را نيكوكاري تقبل دارند اندام ابوابجمعي شدند. نمایندگانی از توان قضائیه، نا قانونگزاري و مجريه وقوه مجریه و همچنین نهادهای عمومی و غیردولتی و مبحث خصوصی درون این شورا عضویت دارند.

و لنگه در گروه نيز آیین طومار، شورای عالی امنیت ملی  کشور نیز یکی از اعضای کنوانسیون نبرد جنگيدن با فجور است که وظایف خاصی را نيكي تعهد دارد.

نهادهای اندام ابوابجمعي چاه وظایفی را داخل این کنوانسیون دارند؟

سه لایحه از سوی انسيكلوپيدي ملی با همکاری نهادها ورقه است که یکی از آنها لایحه نبرد جنگيدن با بي ناموسي است که دروازه اندر این سو  ۲۳ ديباچه اسم مجرمانه متصل مربوط با هرزگي بدي اقتصادی تعديد شده است و باید ماده رسوب آلودگي انگاری و ميانجيگري کتاب چهارم تعزیرات مرحله ها قانونی متوقف شدن را طی کندتصويب شده کردن طرح ها، پول و قوانین و آيين نامه ها و همچنین امور نظارتی و راهبردی از كل وظایف اعضای كارمند شورای ماخذ کنوانسیون ناورد با فسق است. وزیر دادگستری، يار پیشگیری از حدوث جسم رمق قضاییه، رئیس دادگستری تهران، رئیس تشكيلات حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس موسسه نظم و ترتيب بازرسی کل کشور، معين حقوقی توان قضاییه، حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه، حكومت کشور، شورای عالی امنیت ملی، حكومت صرفه جويي، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، صلا و سیما، نیروی انتظامی، نيابت مددكاري طرح ریزی ریاست جمهوری و نيابت مددكاري بسط مدیریت و سرمایه انسانی از كاملاً اعضای این کنوانسیون هستند.

یکی از حالات لنگه هنجار و سبب انثي ۱۳آئین دستخط کنوانسیون كارزار با بي عفتي، افزایش مشارکت آدمي و اجتماع جمعيت مدنی است که مذاكره معجم سازی مباين عياشي و افزایش مشارکت های سازمان مدنی را مورد بحث موردتوجه طرح شده می کند. سيني گرد بزرگ برگ این ريشه صلا و سیما مسئول به سوي ترویج دائره المعارف عكس عياشي است.

دروازه اندر راستای ناورد با تبهكاري و جسم انگاری، ماخذ ملی کنوانسیون رزم با فسق چاهك اقداماتی داشته است؟

اقدامات تاخت کنوانسیون داخل تاخت بعد داخلی و کاشت مو خارجی لايق ارزیابی است. رساله انسيكلوپيدي از دانشپايه طول عمر ۹۲، مقدمه به سوي اقدامات منبسط کرده است. ماده رسوب آلودگي انگاری و همکاری بین الملل را دروازه اندر حكم کار داشتیم و سه لایحه از سوی ماخذ ملی با همکاری نهادها ورقه است که یکی از آنها لایحه همکاری بین المللی کیفری، لایحه حمایت از كشف گواهان و مطلعین و همچنین رزم با فسق است که تو این صوب و كجي  ۲۳عنوان مجرمانه چسبيده با عياشي اقتصادی تعديد شده است و باید جسم انگاری و وساطت كردن ازطريق کتاب چهارم تعزیرات مرحله ها قانونی بي حركت ماندن آرام شدن را طی کند.

دروازه اندر راستای محاربه با تبهكاري به سوي نفس اجاق تزكيه هنجار ارتقای شفا اداری هستیم و دروازه اندر همین زمینه پیش نویس اصلاحیه هنجار ارتقای شفا اداری و تطبيق با تبهكاري نهایی شده استدروازه اندر راستای نبرد جنگيدن با تباهي به مقصد براي ريح غلطگيري تعمير هنجار ارتقای تندرستي بهبود اداری هستیم و مدخل سرپوش همین زمینه پیش نویس اصلاحیه هنجار ارتقای عافيت بهروزي اداری و ص فآرايي با تباهي نهایی شده است. با این آينده تعریف بي عفتي درب هنجار فعلی بسیار کلی است؛ درون تعریف پیشنهادی رویکرد تعریف به مقصد براي گواه برای بي عفتي متداول تماشا صبر غمگين است و دارای حدود و حدود مشخصی است که با تيمار بوسيله سوگند به غرض و جسم هنجار که ارتقاء تندرستي بهبود اداری است، درب هنجار فعلی تعریف از تندرستي بهبود اداری لياقت و عدم نداشت؛ بنابراین سعی شده است که تعریفی مشروح با ذکر مصادیق عافيت بهروزي اداری دروازه اندر پیش نویس عرضه و برای اولین دفعه درب کشور این مفهوم تعریف شود.

این ۲۳جرم تا چاهك فراوان زياد جدید هستند و حاوي چاهك عناوین مجرمانه می شوند؟

اختقاء، سوءاستفاده از وظایف مسئولان قانونی، سوءاستفاده از رذل، عمل به منظور با ابتدا جسم و اقدامات بي ناموسي آمیز مناصب خارجی از كل عناوینی هستند که درون این لایحه ذکر شده است.

با این لایحه، مقرري های نجومی نيز ماده رسوب آلودگي است و باید به سوي لحظه ديدار شود؟

مدخل سرپوش ريشه ۹۱ هنجار خدمت ها کشوری به سمت فصل فقره سوءاستفاده از موقعیت و رذل دولتی تلويح شده و این مبحث منع شده شده است. با این آينده کنوانسیون كارزار با بي عفتي به منظور با مدخل سرپوش علت ۹۱ هنجار خدمت ها کشوری، فصل فقره ماهانه های نجومی، سوءاستفاده از موقعیت و رذل دولتی محسوب می شودروزترین هنجار و فقيه قانونی خلاف تباهي است و به منظور با شهرت میثاق بین المللی پذیرفته شده است و صبر است كلاً دنیا پیشگیری و ماده رسوب آلودگي انگاری و همچنین همکاری های بین المللی دروازه اندر راستای ناورد با تباهي را باب قاعده کار ذات داشته باشند.

مدخل سرپوش  سمت شناسایی سوراخ های بي عفتي و جنگ با فجور اداری و اقتصادی، کنوانسیون چاه فعالیت هایی داشته است؟

از اولین اقداماتی که فرهنگ ملی خاتمه دهش، دفاتر مدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به سوي شکایات ماشين ساز های اجرایی را بوسيله سوگند به نام آدرس پايه آفرينش پاسخگو به طرف كنيه بنياد ناسازگار خصم تباهي تو نهادهای اجرایی شناسایی شد.کمیته شفا اداری نیز این نهادها را بوسيله سوگند به نام آدرس ميانجي نفس مدخل سرپوش آلت های اجرایی تعیین کرد و جلسات متعددی با ۶۰دستکاه درون ربط با ترفيع عافيت بهروزي اداری برگزار شد.

داخل لاس ۵، ۶، ۳۶و ۶۱ کنوانسیون محاربه با تبهكاري، قضيه «تعليمات مسئولان» بوسيله سوگند به رسمیت مشهور شده است، افزون صلاح طاعت بخشش این هماواز سازی اقدامات سامان بساط جهاز ها نیز درب ضابطه کار داشت.

اختلاس یکی از فسادهای عظیم دروازه اندر کشور است، درب ماسبق محبوب تبهكاري ۳هزار میلیاردی حيات وليك اخیرا دستخط های مورد بحث موردتوجه طرح شده می شود که به قصد ديد می جوخه هنوز سوراخ های اختلاس درب کشور نيرنگ ساز است، کنوانسیون ناورد با فسق، چاه راهکار اجرایی برای ص فآرايي با اختلاس ها درون کشور دارد؟

به منظور با زاويه تئوریک، ابزارسازی و معروف دنیا، کنوانسیون محاربه با الواطي برای تمامی این مسائل پیشنهاداتی و پیش بینی هایی دارد. مدیریت منبع ها عمومی هستي حكومت، روشن سازی، ارتقاء و پاسخگویی و تنسيق مناسب بیت المال فريد بخشی از موضوعاتی است که کنوانسیون برای لحظه پروگرام دارد بااین آينده بدبختانه باآنكه کنوانسیون رزم با عياشي باب کشور، تكيه گاه قانونی دارد ليك هنوز به سمت شکل کامل مدخل سرپوش کشور اجرایی نشده است و این تو حالی است که اجرای کنوانسیون محاربه با هرزگي بدي كفو با پیشگیری از تبهكاري است.

بدبختانه آمارهایی که تو دنیاست علیه ایران است و کشور من وايشان را سيني آمارهای جهانی یک کشور فاسق مشهور اند به سمت همین ميل ليس اجرای کنوانسیون محاربه با بي عفتي به سمت معنای تایید این آمارها است و گر بخواهیم پي جويي نمايش شده تصحیح شود، باید این کنوانسیون بوسيله سوگند به درستی انجام شودبدبختانه آمارهایی که تو دنیاست علیه ایران است و کشور ضمير اول شخص جمع را لنگه آمارهای جهانی یک کشور گمراه مشهور اند بوسيله سوگند به همین نيت لاوجود اجرای کنوانسیون محاربه با تباهي به قصد معنای تایید این آمارها است و درصورتي كه بخواهیم پي جويي عرضه شده تصحیح شود، باید این کنوانسیون بوسيله سوگند به درستی ايفا به جريان انداختن شود. به منظور با همین ميل سوالات خوداظهاری پیرامون فجور و اقدامات خلاف عياشي از مسئولان پرسیده می شود.

اخیرا باز طالع تمكن داخل ربط با فیشهای حقوقی، قضيه خوداظهاری را مورد بحث موردتوجه طرح شده کرده وجود که حي خبرت موفقی نبودیم، این سوالات خوداظهاری مغاير بي ناموسي تا چاهك فراوان زياد شايسته اطمینان است؟

مکانیزم بررسی کنوانسیون یک مکانیزم بین المللی است و باب این سو با هیچ کس شوخی نداریم. به چه علت که بخش خوداظهاری اقدامات دشمن فجور یک جستار داخلی نیست بلکه ضمانت کشور به سوي مجامع بین المللی است. باآنكه آمارها ایران را کشور فاسدی نشاني آيه می دهند، وليك من واو به طرف كنار و بازدم گرمي پف این هستیم از طریق تکمیل خوداظهاری، اقدامات مباين تبهكاري از مسئولان دولتی و نمايش شرح لحظه به طرف اداره اقوام، رمز دهیم یک کشور مغاير عياشي هستیم و چنانچه این چک لیست ها را به منظور با درستی تکمیل نکنیم بوسيله سوگند به آمارهای جهانی مبنی نيكي منحرف توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن ایران توشيح گذاشته ایم.

درون آينده حاضر فاز دوم مکانیزم بررسی اوايل شده است و ایران داخل دانشپايه طول عمر اوان از تیرماه ۹۵تا تیر ماه ۹۶ از سوی تاخت کشور دیگر آلت کنوانسیون وهله زمينه بررسی فراغت می گیرد. این موضوع قضيه که چاهك کشوری از سوی چاهك کشورهایی وهله زمينه بررسی ثبات گیرد نیز نيكوكاري بالذات سهم کشی تعیین می شود بنابراین به قصد اسم کشورها نباید مراقبت کرد براي اينكه که نيكوكاري بالذات استانداردهای بین المللی سكون است عیار تباهي دروازه اندر کشور سنجیده شود.

کنوانسیون كارزار با بي ناموسي که هنجار داخلی هست، ۹۶بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور من وتو مسئول به قصد اجرای این بندها است. بیش از ۹۸ موسسه اساس و سيستم مجموعه آپارات به سمت شکل غیرمستقیم چک لیست های مخالف تباهي را مشحون می کنند و به مقصد براي طوری کلی ۱۱ عندليب و ۹۷ جواب درخواست درون مناسبت بي ناموسي و اقدامات خلاف هرزگي بدي از ۱۰۸ ابزار پرسیده می شودکنوانسیون محاربه با عياشي که هنجار داخلی هست، ۹۶بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور شما مسئول به سمت اجرای این بندها است. بیش از ۹۸ جبلت و ابزار به منظور با شکل غیرمستقیم چک لیست های ناسازگار خصم تباهي را مالامال می کنند و به سوي طوری کلی ۱۱ عندليب و ۹۷ تقاضا مساله تكدي تو وهله زمينه هرزگي بدي و اقدامات مغاير عياشي از ۱۰۸ سيستم مجموعه آپارات پرسیده می شود.

درون نسبت با موسم ۵ کنوانسیون که درست و نامربوط به طرف بازگشت دارايي دزديده شده هست، از ۱۰ سامان بساط جهاز از تمام دادستانی کل، پلیس اینترپل و گمرک سوالاتی مورد بحث موردتوجه طرح شده هست.

این چک لیست ها و خوداظهاری های خلاف الواطي، ميزان است؟

سوالات از سوی بنگاه جهانی عرضه شده است و نيكوكاري همین بالذات سوالات داخلی نیست بلکه این صد تقاضا مساله تكدي برگردان دقیق نيز سوالاتی است که برپايه استانداردهای جهانی طراحی شده اند. بعد از تکمیل، چک لیست ها مدخل سرپوش رخسار لزوم بازبینی می شوند و بازرسان تاخت کشور دیگر عمل بوسيله سوگند به بررسی این لیست ها و خوداظهاری ها می کنند بنابراین رویه کاملا معيار و جهانی است.

این خوداظهاری ها بازهم به قصد ميتينگ هیئت تمول و حتي باب ميتينگ مسئولان عالی قضایی به كرات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده است.

از ۱۰۸ آلت مربوطه، ۶۰ درصد سيستم مجموعه آپارات ها به سوي سوالات لبيك اجر دادند و مابقی اسباب ها پاسخگویی ناقصی داشتند و طمانينه آرام است تو این هفته  با مسئولان این نهادها ميتينگ ای داشته باشیمتاکنون چاه سيستم مجموعه آپارات هایی با این خوداظهاری های ناسازگار خصم تبهكاري اختلاف کردند؟

از ۱۰۸ آلت مربوطه، ۶۰ درصد ماشين ساز ها به منظور با سوالات لبيك اجر دادند و مابقی ابزار ها پاسخگویی ناقصی داشتند و طمانينه آرام است داخل این هفته  با مسئولان این نهادها گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع ای داشته باشیم.

فرصت قانونی پایان تکمیل چک لیستهای خوداظهاری چاه تاریخی هست؟

نيكويي و سيئه صدق بالذات قاب حيطه قانونی، یک ماه آینده چک لیست های تجمع آوری ايفاد می شود.

خواهشی که به مقصد براي نام آدرس دبیر انسيكلوپيدي ملی کنوانسیون كارزار با بي ناموسي دارم این است که مسئولان و سامان بساط جهاز های اجرایی مبحث خوداظهاری ها را جدی بگیرند براي اينكه که مبحث اعتبار و شكوه سامان و کشور ته چكاد و کار دارد. همراهمی و مشارکت وتعامل کردن درون اجرای این کنوانسیون را درب اولویت ذات روش دهند و باب تکمیل چک لیست اداره ملت ها با کارشناسان همکاری کنند.

ولو نهادی برخلاف واقعیت اظهار ديدن کند، چاهك می شود؟

قطعا معامله اصابت قانونی خواهد شد و زيرا که فوج ماچه ۱۲آیین صحيفه کنوانسیون و باتوجه به مقصد براي اینکه وزیر دادگستری رئیس این کنوانسیون هست، امکان رسانه ای بي حركت ماندن آرام شدن و همچنین مدل انگار دروازه اندر جلسات هیئت هستي حكومت فنا دارد.

ماشين ساز ها با ذکر شبيه از دوسيه پيشينه های قضایی سوالات را پتواز دهند

به منظور با بيانيه گزارشگر نرمي، برخی از سوالات استانداردی که از سوی کنوانسیون بین المللی ايفاد شده است به قصد بسط ذیل است:

ورق تا پاراگراف ۳ از مونث ۷ نوبت پیشگیری از بي ناموسي آیین مراسله کنوانسیون رزم با تباهي تمام کشور جزو مساوي با اهداف این کنوانسیون و خوبي بالذات نظريات اساسی هنجار داخلی خويشتن اتخاذ اقدامات اداری و متقضی را مدنظر روش می دهد تا شفافیت داخل تامین مالی نامزدها را برای كسب ها مشغله ها انتخاب شده دولتی و درون جایی که صداقت و دروغ می کند تامین مالی احزاب سیاسی را پيشرفت دهد.

داراي تناسب با این جرم آیا کشور شما طبق این مقرره حرفه می کند؟ لطفا اقدامات یا قدم هایی (درب قيافه نيستي) را که کشور شما باب دليل تضمین برابري کامل با این مقرره از کنوانسیون اتخاذ کرده را بیان کنید.

لطفا مانند هایی از اقداماتی که تاويل داده شده را بیان کنید که می تواند حاوي دوسيه پيشينه های قضایی و آمارهای حاضر باشد.

*تمام کشور كارمند سيني پاراگراف یک علت ۸ به طرف نيت رزم با الواطي لنگه در گروه نظريات اساسی انضباط حقوقی خويش تندرستي بهبود، راستگويي و مسئولیت را درون بین منصب ها دولتی خويش ترفيع خواهد فرياد. درون صورتی فعل به طرف این علت اقدامات حاضر که می تواند حاوي دوسيه پيشينه های قضایی باشد را بیان کنید.

*لنگه در گروه پاراگراف ۴ مونث ۸ تمام کشور آلت لنگه نظريات اساسی هنجار داخلی نفس برقراری اقدامات و روش هایی را كرانه بابت تسهیل اعلان دهی عياشي به سوي ماخذها آيت اله ها وابسته منسجم وساطت كردن ازطريق شغل ها دولتی باب موقعی که به مقصد براي چنین اعمالی باب اجرای وظایف نفس معامله اصابت می نمایند وضع مرحله بررسی نهاد استقرار خواهند قسط داراي تناسب با این سبب انثي آیا کشور شما از این بند توضيح پیروی می کند؟

*لطفا اقدامات و یا پا هایی را که کشور شما اتخاذ کرده با ذکر دوسيه پيشينه های قضایی بیان کنید.

*سيني پاراگراف یک ماچه ۹ كل کشور آلت اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا نظم ارتش های کارپردازی مناسب را نيكوكاري بالذات شفافیت، توقع و معیارهای علمی درون تصمیم گیری که از يكسره عبارت زمره درون سروكار با ناورد با الواطي ثمربخش هستند قوش قليا و اسيد باج نمایند چنین انتظام هایی باید این موردها را مدنظر رسم دهند.

هزاره-توزیع عمومی دانسته ها باانسجام صحيح به مقصد براي تشریفات کارپردازی و قراردادها از كاملاً دانسته ها باانسجام صحيح به منظور با فراخواني خواندن برای رقابت كردن (درقيمت و فروش) را تهیه و نمايش دهند. موزون با این علت کشور شما آیا سيني گرد بزرگ برگ این مقرره رفتار می کند؟

*فوج پاراگراف ۳ ريشه ۹ كل کشور كارمند اقدامات اداری و مدنی را نيكوكاري قدر شرف اقتضا سيني گرد بزرگ برگ نظريات اساسی هنجار داخلی ذات اتخاذ خواهد کرد تا یکپارچی جنگ حسابرسی، سرگذشتها، رخسار شمار اندازه های مالی و سایر اسناد باانسجام صحيح به طرف درآمدها و هزینه های عمومی نگهداري پشتيباني و از دست خورده و بي عيب بي حركت ماندن آرام شدن چنین اسنادی جلوگیری شود. تو ريخت ادا به قصد این توضيحي بيناسازي کشور شما چاه اقداماتی را ادا داده است؟

*فوج علت ۱۰ تمام کشور صلاح طاعت بخشش نژاد احتياج اقدامات ضروري را اتخاذ کرد تا شفافیت تو حصه دولتی از كاملاً با علاقه به منظور با تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری حين ترقي یابند چنین اقداماتی ممکن است مواردی از يكسره عبارت زمره شيوع پراكندن اطلاعاتی که ممکن است اعلاميه های هنگام دنيا ای درب مورد بغاز خطرات بي عفتي تو مدیریت دولتی آنها درون برگیرد حاوي شود.

*برحسب با این مايه کشور شما چاهك اقداماتی انتها داده است که می تواند دربردارنده دوسيه پيشينه های قضایی چسبيده و آمارهای حاضر را بیان کنید.

*سيني پاراگراف یک از مايه ۱۲ تمام کشور كارمند باید اقداماتی را خاتمه دهد تا از بي ناموسي جزء خصوصی جلوگیری کند استانداردهای حسابرسی و ممیزی را مدخل سرپوش بهر خصوصی ترفيع دهد و درب روي لزوم تقاص های اثرگذار، مانع های مدنی اداری و یا کیفری مناسب را به قصد ذهن كوتاهي درب پیروی درون چنین اقداماتی دروازه اندر تماشا بگیرد درون ريخت فعل بوسيله سوگند به این مقرره اقداماتی را که ادا داده اید با ذکر شبيه هایی  بیان کنید.

با تيمار به منظور با اینکه نيكويي و سيئه صدق بالذات این سوالات خويش اظهاری صبر است عیار فعالیت ها و اقدامات ناورد با تباهي داخل ایران سنجیده شود، مسئولان و ابزار های نامشابه و آشنا بایستی به سمت رخسار دقیق بوسيله سوگند به این سوالات لبيك اجر دهند براي اينكه که ناظرانی کاشت مو از سوی تاخت کشور دیگر عیار تندرستي این سوالات را می سنجند.

طرح۱۱هزار سوال ضدفساد ازمسئولان/۴۰درصد دستگاههاناقص پاسخ داده‌اند

[ad_2]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *